Huishoudelijk reglement ATC

Huishoudelijk reglement A.T.C.                        

Het bestuur van A.T.C. besluit het navolgende vast te stellen.
 • Als leden van de vereniging worden aangemerkt, diegene die hun contributie hebben voldaan en als bewijs hiervan hun ledenpasje kunnen overleggen. 
 • Een speler wordt aangemerkt als ‘senior’ vanaf het kalenderjaar dat de speler 18 jaar wordt. 
 • Als algemene regel geldt dat de leden altijd kunnen spelen. Bij het gebruik van de banen dient men m.b.v. het ledenpasje af te hangen op het digitale afhangbord in de hal van ons clubhuis.
 • Er mag bij drukte niet langer gespeeld worden dan 60 minuten. Men mag na 60 minuten spelen niet overlopen naar de andere baan en dan weer 60 minuten spelen. 
 • Bij grote drukte is het verplicht om over te gaan tot dubbelspel. 
 • Alle spelers die vrij tennissen dienen af te hangen. Bij een dubbelspel dienen dus 4 spelers hun pasje door het systeem te halen. 
 • Het is mogelijk om online een baan af te hangen. Wanneer men gebruik maakt van deze optie dienen de spelers wel uiterlijk een kwartier voor aanvang van de geplande tijd aanwezig te zijn en de baan te bevestigen. Gebeurt dit niet vervalt de reservering, en kunnen hier dus geen rechten meer aan ontleend worden.
 • Wanneer een baan gereserveerd wordt dient men hier ook gebruik van te maken. Bij misbruik hiervan kan het bestuur sancties opleggen.
 • Het betreden en gebruiken van de tennisbaan door leden is gedurende het hele jaar toegestaan, mits er geen schriftelijk verbod door het bestuur is aangebracht.
 • Elk lid is verplicht in tenniskleding te spelen en het is alleen toegestaan de baan te betreden op schone tennisschoenen zonder noppen.
 • Iedere speler wordt geacht de nodige zorg voor de banen in acht te nemen en deze ordelijk achter te laten. Bij het verlaten van de kantine (voor de verlichting of kantinedienst) de deur goed sluiten.
 • Wanneer er tijdens vrij tennissen geen wachtende spelers meer zijn, dan zijn de laatste spelers verplicht de baanverlichting uit te schakelen.
 • Het is niet toegestaan met een brandende sigaret de banen te betreden. Ook is het niet toegestaan om in het clubhuis te roken.
 • Het is verboden om kauwgom op de baan achter te laten. 
 • Er bestaat een introductieregeling voor niet-leden. Een lid kan een niet-lid maximaal drie keer per jaar introduceren. De kosten hiervan zijn 2,50 per keer. Er dient van tevoren een introductiepasje gehaald te worden bij ……, wat de introducé op verzoek moet kunnen overleggen.
 • Men kan het lidmaatschap opzeggen door hiervan schriftelijk melding te doen bij de ledenadministratie of bij de secretaris. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het jaar blijven de verplichtingen van de betrokkene over dat jaar bestaan. 
 • Door de betaling van de contributie hebben alle leden het recht om vrij te tennissen en worden geacht tenminste eenmaal per jaar een dienst te draaien.
 • Indien een lid aantoonbaar geblesseerd is bij aanvang van het nieuwe seizoen (per 1 januari), kan men slapend lid worden. Dit houdt in dat je dan €27,50 contributie betaalt, het pasje inlevert en een dienst draait. Men kan deelnemen aan de nevenactiviteiten van de club en men ontvangt alle correspondentie. Men kan zich slechts als volledig lid aanmelden op 1 januari van het daaropvolgende jaar. Indien met eerder weer in staat is tot tennissen, dan dient het volledige restant van de contributie te worden voldaan.
 • Als men echter ook aan de activiteiten wil meedoen die door A.T.C. georganiseerd worden, zoals clubtoernooien en competitie, dan moeten deze leden ook bepaalde diensten uitvoeren om deze activiteiten te kunnen doen slagen. Men kan dan drie keer verzocht worden een kantine- of schoonmaakdienst te vervullen. Leden die zitting hebben in een vaste commissie zijn niet verplicht om deze diensten te draaien.
 • Als men voor een bepaalde dienst is verzocht en deze wordt niet of onvoldoende vervuld, zal er opnieuw een beroep op de persoon gedaan worden. Ook krijgt hij/zij een extra dienst toegewezen. Wanneer een lid meerdere keren per jaar zijn/haar dienst niet (goed) uitvoert, kan hij/zij een half jaar uitgesloten worden van activiteiten.
 • De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor het oplopen van lichamelijk letsel, materiële schade of diefstal. 
 • De jeugd van het Voortgezet Onderwijs kan tot 20u over de baan beschikken, daarna moeten zij plaats maken voor de senioren.  De jeugd van de basisschool mag tennissen tot 18.30u, daarna moeten zij de baan verlaten voor de jeugd van het VO. Tijdens de vakantie mag alle jeugd tennissen tot 19.15u, als er daarna senioren komen moeten zij de baan verlaten. 
 • De baanverlichting gaat tijdens competitie en toernooien in principe om 24u uit. 
 • Personen die niet woonachtig zijn in Alphen kunnen lid worden van onze club als het ledenaantal van de uit Alphen afkomstige personen onder de 180 is. De algehele ledenstop ligt bij 200 leden. 
 • Klachten over het niet nakomen van het tennisreglement kan men indienen bij het bestuur. Ernstige overtredingen kunnen leiden tot schorsing of royement. Wij hopen dat dit niet nodig is en vertrouwen erop dat de leden ertoe bijdragen de prettige sfeer en sportiviteit te handhaven.
 • Waar het reglement niet in voorziet beslist het bestuur. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Adres

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen

KVK-nummer

40145020