Tennislessen reglement

Tennislessen reglement

1.      Door insturen van het inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor een cursus, 15 weken voor junior en 10 weken voor senior leden, en is verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen. Annuleren van de lessen door de cursist is niet meer mogelijk.
 
2.      Het lesgeld dient uiterlijk bij aanvang van de eerste les te worden voldaan door middel van het inleveren van een ondertekende eenmalige machtiging voor het afschrijven van het volledige lesgeld. (Per gezin kan met één machtiging volstaan worden).
 
3.      Het volgen van de lessen gebeurd volledig op eigen risico.
 
4.      Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten (bij een half uur 25 minuten). In verband met de grootte van de groepen kunnen lestijden kunnen afwijken. Het lesgeld zal hierop worden aangepast.
 
5.      De lessen worden gegeven op vastgestelde, met de tennisleraar overeengekomen dagen en tijden. Op erkende Nederlandse feestdagen zijn er geen lessen, tenzij vooraf anders overeengekomen. 
 
6.      Bij onwerkbaar weer, kan de leraar overgaan tot het geven van theorielessen. Dit om bijvoorbeeld de aanwezigheid van de leraar te garanderen na het opklaren van een bui. Bij senioren worden de regenlessen in principe ook omgezet in theorielessen, tenzij regel 7. Voor zowel de jeugd als de senioren moet deze regel gelezen worden met in achtneming van regel 8. 
 
7.      Indien de senior cursist na de 1e theorieles geen theorielessen meer wenst, komt de 2e regenles voor rekening van de cursist , de 3e regenles voor rekening leraar (deze les zal dus worden ingehaald) en daarna komen de resterende regenlessen voor rekening cursist.
 
8.      Van de 9 lessen worden 8 praktijk c.q. theorielessen gegarandeerd. Eén les kan dus voor rekening komen van de cursist ongeacht regen of ziekte van de trainer, mist bij senioren geen gebruik wordt gemaakt van regel 7. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic op een nader te bepalen tijdstip.

9.      De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service, de cursisten die veel uitval wegens weersomstandigheden hebben gehad, inhaallessen te laten volgen binnen de periode van zijn arbeidsovereenkomst. Nogmaals we hopen 9 van de 9  te halen maar garanderen er 8 van de 9.
 
10. Indien er naar andere locaties wordt uitgeweken zoals de kantine voor theorie lessen en/of De Hucht voor indoor training, verzoeken wij de ouders/verzorgers buiten de lesruimte te wachten tot de les is afgelopen teneinde deze niet te verstoren.
 
11. De leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren. Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
 
12. De leraar handhaaft de orde tijdens de door hem gegeven lessen.
 
13. Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige cursist te vervallen. 
 
14. Bij het voortijdig beëindigen van de cursus om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Na overleg met de trainer is het mogelijk om een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist en de vervanger om onderling verrekening van het lesgeld te regelen.
 
15. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainer dit wenselijk acht. U wordt hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht
 
16. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma’s komen te vervallen.
 
17. Indien een cursist is verhinderd wordt hij/zij verzocht dit vroegtijdig te melden bij de trainer. 
Hiermee ontstaat voor cursisten de mogelijkheid om in te vallen in andere groepen dan de eigen lesgroep.
 
18. Lesdata en uitvaldata zullen door de leraar op www.tennisinfo.nl worden bekendgemaakt.
 
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 487 562 098

Address

Greffelingsestraat 7
6626 AN Alphen